Głównej zawartości

Działalności gospodarcze

                 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 UWAGA PRZEDSIĘBIORCY ! OD 31 MARCA 2009

"JEDNO OKIENKO"

 Od 31 marca 2009 r. obowiązuje nowy, jednolity dla całej Polski wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Złożony w urzędzie dokument w myśl zasady "jednego okienka" będzie jednocześnie wnioskiem o wpis do pozostałych niezbędnych rejestrów: urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i zakładu ubezpieczeń społecznych. W ten sam sposób będzie można również zgłaszać zmiany w działalności firmy. Działalność będzie można rozpocząć od dnia złożenia wniosku, bez konieczności czekania na otrzymanie wypisu z rejestru. Wpis do EDG oraz zmiany wpisu będą zwolnione z opłat. Po dokonaniu wpisu i wystawieniu z urzędu zaświadczenia o wpisie, organ ewidencyjny (urząd miejski) przesyła dane z wniosku do naczelników ww. urzędów.

WAŻNE! Przed wypełnieniem druku zgłoszenia/zmiany należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jego wypełniania. Pracownik urzędu gminy zobowiązany jest do sprawdzenia wniosku pod względem formalnym tylko w zakresie danych identyfikacyjnych wnioskodawcy/pełnomocnika oraz danych podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.

Wniosek w wersji papierowej powinien być wypełniony WYRAŹNIE, LITERAMI DRUKOWANYMI i BEZ SKREŚLEŃ, bowiem wniosku z poprawkami nie przyjmą naczelnicy urzędów skarbowych i jednostki terenowe ZUS. W przypadku pomyłki nie ma jednak bezwzględnego wymogu wypełniania wniosku od nowa. Jeżeli wnioskodawca się pomylił, powinien jednak wypełnić dodatkowy dokument EDG-POPR, w którym wskaże rodzaj formularza, numer rubryki wraz z polem oraz nową, poprawną treść tego pola. 

Jeżeli w rubrykach wniosku papierowego zabraknie miejsca na wypełnienie danymi (nie dotyczy to danych zamieszczonych w częściach EDG-MW, EDG-RB, EDG-RD), dopuszczalne jest dopisanie tych danych na marginesie czy dodatkowej kartce i parafowanie przez wnioskodawcę. Z zastrzeżeniem, że skreślanie i poprawianie danych jest niedopuszczalne ( w takim przypadku należy użyć części EDG-POPR).

* Zgłoszenie osoby ubezpieczonej, w tym prowadzącej działalność gospodarczą do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezależnie od złożenia wniosku EDG -1 w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS . Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.zus.pl.

* W przypadku zaznaczenia rubryki 29 "Prowadzę działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki/ek cywilnej/ych' niezależnie należy dokonać zgłoszenia spółki cywilnej do naczelnika urzędu skarbowego (formularz NIP-2).

 

Wzór wniosku EDG-1 oraz instrukcji jego wypełnienia w dziale "Wzory druków", lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu pokój nr 12.