Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

I N F O R M A C J A

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019r. (piątek) o godz. 9:00 w pokoju Nr 9 Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

Porządek obrad:

 1. Informacja dotycząca wykazu gruntów będących własnością gminy.
 2. Informacja dotycząca realizacji planu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Pasym.
 3. Analiza stanu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej na terenie gminy Pasym (stan techniczny oczyszczalni ścieków oraz ujęć wody).
 4. Informacja dotycząca kosztów związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
 5. Pomoc w organizacji Święta Plonów.
 6. Pomoc w organizacji akcji pn. "Sprzątanie Świata".

                                                                               Przewodnicząca

                                                                Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej

                                                                                                  i Ochrony Środowiska

                                                                                                     /-/ Hanna Gryczka

 

                                                  

I N F O R M A C J A

 

 

          Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019r. (wtorek) o godzinie 13:00   w pokoju   nr 9 Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

Tematem posiedzenia   będzie:

 

 1. 1.Omówienie materiałów sesyjnych:
 • Projekt uchwały w sprawie: wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 • Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.
 • Projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów obowiązujący od dnia 1 września 2019r.
 • Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pasym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 • Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.
 • Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 29/12, 29/13, 29/14 w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.
 • Projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.
 • Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości położone                           w miejscowości Michałki   i Tylkowo na okres 10 lat.
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019

   2.   Sprawy różne.                                              

                                                                                                         

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                  /-/ Andrzej Kozikowski

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 506)

informuję o zwołaniu

IX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu

 

w dniu  30 sierpnia 2019 roku o godz. 12:00

w  budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu, ul. Dworcowa 8

    Porządek obrad: 

 1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  VIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 
 5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 6. Projekt uchwały w sprawie: wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 7. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.
 8. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów obowiązujący od dnia 1 września 2019r.
 9. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pasym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci                   i Młodzieży.
 10. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.
 11. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 29/12, 29/13, 29/14 w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.
 12. Projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.
 13. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości położone w miejscowości Michałki                        i Tylkowo na okres 10 lat.
 14. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.
 15. Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski i sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                    Przewodniczący

                                              Rady Miejskiej

                                       /-/ Andrzej Kozikowski