Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 713)

informuję o zwołaniu

XVI  Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu

 

w dniu  03 czerwca 2020 roku o godz. 9:00

 

w  budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu, ul. Dworcowa 8.

    Porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XV sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu gminy Pasym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pasym.
 7. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.
 8. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.
 9. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Leleszki, gmina Pasym.
 10. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.   
 11. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.
 12. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w miejscowości Pasym na okres 10 lat.
 13. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Pasym.
 14. Projekt uchwały w sprawie: średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pasym na rok szkolny 2020/2021.
 15. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pasym                   a Gminą Szczytno w sprawie przejęcia przez Gminę Pasym realizacji zadania publicznego polegającego na zapewniwniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości Jęcznik, Piece, Sasek w Szkole Podstawowej w Gromie.
 16. Projekt uchwały w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania.
 17. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na                                  lata 2020-2028.
 18. Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2020.
 19. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Szczycieńskiemu.  
 20.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Wolne wnioski i sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad.

Ze względu na zaistniałą sytuację możliwości zakażenia koronawirusem  SARS-CoV-2                               powodującym chorobę COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) proszę o nie przychodzenie na Sesję Rady Miejskiej.                    Sesja będzie dostępna on-line na stronie www.pasym.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                 /-/ Andrzej Kozikowski