Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 713)

informuję o zwołaniu

XVII  Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu

 

w dniu  21 sierpnia 2020 roku o godz. 9:00

w  budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu, ul. Dworcowa 8.

    Porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/286/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu  z dnia  16 sierpnia 2018r. w sprawie: określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pasym.
 8. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym dla działki o nr ew. 294/5 w obrębie 4 – Pasym, gmina Pasym.
 9. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Michałki, gmina Pasym.
 10.  Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.
 11. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 29/12, 29/13, 29/14 w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.
 12. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.
 13. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Pasym oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku.
 14. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/117/2020 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym na rok 2020.

15.   Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028.

16.   Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2020.

17.   Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok i debata nad przedstawionym raportem.

18.   Projekt uchwały w sprawie udzielenie Burmistrzowi Miasta Pasym wotum zaufania.

19.   Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.

20.   Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2019.

21.   Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad.

Ze względu na zaistniałą sytuację możliwości zakażenia koronawirusem  SARS-CoV-2  powodującym chorobę COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) proszę o nie przychodzenie na Sesję Rady Miejskiej.   Sesja będzie dostępna on-line na stronie www.pasym.pl                    

                                     Przewodniczący Rady Miejskiej                                                          /-/ Andrzej Kozikowski