Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

informuję o zwołaniu

XI Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu

w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 13:00

w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu, ul. Dworcowa 8

   Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pasym za rok szkolny 2018/2019.
 6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 7. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                  w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 8. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na rok 2019.
 9. Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
 12. Projekt uchwały w sprawie: wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pasym.
 13. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 1. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                  Przewodniczący

                                           Rady Miejskiej

                                  /-/ Andrzej Kozikowski