Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

    I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 1372)

informuję o zwołaniu

XXVIII  Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu   

 

w dniu  30 września 2021 roku o godz. 13:00

 

w  budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu,  ul. Dworcowa 8.

    Porządek obrad:  

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z  XXVII sesji Rady Miejskiej.

4.   Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia podtrzymanego wniosku przez sołtysa sołectwa Krzywonoga dotyczącego zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021.

7.   Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym: 1- Pasym, 2 – Pasym, Rusek Wielki, gmina Pasym.

8.   Projekt uchwały w sprawie: zmiany planu „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow”.

9.   Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

10. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2021 -2028.        

11. Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2021.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski i sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad.

Ze względu na zaistniałą sytuację możliwości zakażenia koronawirusem  SARS-CoV-2  powodującym chorobę COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) proszę o nie przychodzenie na Sesję Rady Miejskiej.   Sesja będzie dostępna on-line na stronie www.pasym.pl

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                               

  /-/ Andrzej Kozikowski