Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

informuję o zwołaniu

XV  Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu

 

w dniu  24 marca 2020 roku o godz. 11:00

 

w  budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu, ul. Dworcowa 8.

    Porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 
 5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu  za rok 2019.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.   
 7. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na rok 2020.
 8. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym na rok 2020.
 9. Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Pasym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pasym.
 10. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/46/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: określenia zasad gospodarki nieruchomościami.
 11. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/110/2020 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

 12. Projekt uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Jedwabno oraz Miasta i Gminy Pasym na linii Jedwabno – Pasym (PKP) – Jedwabno.
 13. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028.
 14. Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2020.
 15. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytno.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski i sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

Ze względu na zaistniałą sytuację możliwości zakażenia koronawirusem  SARS-CoV-2  powodującym chorobę COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) proszę o nie przychodzenie na Sesję Rady Miejskiej.  Sesja będzie dostępna on-line na stronie pasym.pl

               Przewodniczący Rady Miejskiej

                    /-/ Andrzej Kozikowski