Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

INFORMACJA

 

 

Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020r. (poniedziałek) o godzinie 13:00 w  pokoju  nr 9 Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

Tematem  posiedzenia  będzie:

 

1.     Omówienie materiałów sesyjnych:

·        Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028.

·        Projekt uchwały w sprawie : budżetu na rok 2020.

·        Projekt uchwały w sprawie; trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

·        Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia  w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pasym, położonej w Pasymiu przy ul. Rynek oznaczonej nr ewid. 151, obr. geod. nr 4 miasta Pasym na rzecz dzierżawcy.

·        Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną  w miejscowości Pasym na okres 10 lat.

·        Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

     2.   Sprawy różne.                                                 

                 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                              /-/ Andrzej Kozikowski

 

INFORMACJA

Informuję. że posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej, odbędzie się w dniu 27 stycznia 2019r. (poniedziałek) o godzinie 11:00 w pokoju Nr 9 Urzędu Miasta i Gminy  w Pasymiu.

Porządek obrad:

  

     1 .  Analiza  projektu budżetu na rok 2020.

                                

                   Przewodniczący

                                                                                                                                  Komisji Budżetowo-Gospodarczej

/-/Adam Kowalczyk

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

informuję o zwołaniu

XIII  Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu

 

w dniu  30 stycznia 2020 roku o godz. 13:00

w  budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu, ul. Dworcowa 8

    Porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XII sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 
 5. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu za rok 2019.
 6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 7. Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028.
 8. Projekt uchwały w sprawie : budżetu na rok 2020.
 9. Projekt uchwały w sprawie; trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 10. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pasym, położonej w Pasymiu przy ul. Rynek oznaczonej nr ewid. 151, obr. geod. nr 4 miasta Pasym na rzecz dzierżawcy.
 11. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w miejscowości Pasym                            na okres 10 lat.
 12. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

  

                                                                                                                                    Przewodniczący

                                              Rady Miejskiej

                                      /-/ Andrzej Kozikowski