Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

   I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 713 ze zm.)

 

informuję o zwołaniu

 

XXII  Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu   

 

w dniu  28 stycznia 2021 roku o godz. 13:00

 

w  budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu,  ul. Dworcowa 8.

 
 

    Porządek obrad:  

 

1.               Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.               Przedstawienie porządku obrad.

3.               Przyjęcie protokołu z  XXI sesji Rady Miejskiej.

4.               Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.  

5.                 Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu za rok 2020.

6.               Interpelacje i zapytania radnych.

7.               Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym                                      na  lata 2021-2028.

8.               Projekt uchwały w sprawie: budżetu na rok 2021.

9.               Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.          Wolne wnioski i sprawy różne.

11.          Zamknięcie obrad.

 
 

Ze względu na zaistniałą sytuację możliwości zakażenia koronawirusem  SARS-CoV-2  powodującym chorobę COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) proszę o nie przychodzenie na Sesję Rady Miejskiej.   Sesja będzie dostępna on-line na stronie www.pasym.pl   

 

                                                                                                                         Wiceprzewodnicząca                                                                                                                               /-/Edyta Adamczyk