Głównej zawartości

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pasymiu kadencja 2018-2023

       Lp

Nr

uchwały

Data podjęcia

Przedstawienie uchwały (treść)

w sprawie

Ważniejsza treść postanowienia decyzji Termin wykonania Publikacja

Rozstrzygnięcie

nadzorcze

1 I/1/2018 22.11.2018r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasymiu
2 I/2/2018 22.11.2018r. w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pasymiu
3 II/3/2018 14.12.2018r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasymiu.
4 II/4/2018 14.12.2018r. W sprawie: ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej.
5 II/5/2018 14.12.2018r. w sprawie: diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Pasymiu.
6 II/6/2018 14.12.2018r.

w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pasym.

7 II/7/2018 14.12.2018r.

w sprawie: desygnowania przedstawiciela na członka Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.  

8 II/8/2018 14.12.2018r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym                       z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 roku.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz. PN.4131.48.2019 z dn. 17.01.19r.

9 II/9/2018 14.12.2018r.

w sprawie: przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody                                     i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym."

10 II/10/2018 14.12.2018r.

w sprawie: ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego                   w zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023.

11 II/11/2018 14.12.2018r.

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 04.01.2019r. poz. 70

12 II/12/2018 14.12.2018r.

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 04.01.2019r., poz. 71

13 III/13/2018 27.12.2018r.

w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Pasymiu.

14 III/14/2018 27.12.2018r.

zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.

15 III/15/2018 27.12.2018r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym                      na rok 2019.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody-

16 III/16/2018r. 27.12.2018r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 11.01.19r. poz. 309

Uchwała Nr 0102-73/19 Kolegium RIO z dn. 31.01.2019r.

17 III/17/2018 27.12.2018r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 11.01.19r. poz. 310

18 III/18/2018 27.12.2018r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2018-2028.

19 III/19/2018 27.12.2018r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2018

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 11.01.19r. poz. 311

20 III/20/2018 27.12.2018r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2018, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

21 IV/21/2019 23.01.2019r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
22 IV/22/2019 23.01.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.

23 IV/23/2019 23.01.2019r.
  1. w sprawie: wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dn. 25.01.2019r. poz. 611

24 IV/24/2019 23.01.2019r.

w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm-Maz z dn. 25.01.2019r. poz. 612

25 IV/25/2019 23.01.2019r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym".
26 IV/26/2019 23.01.2019r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.

27 IV/27/2019 23.01.2019r.

w sprawie: budżetu na rok 2019.

Dz.Urzędowy Wojew. Warm-Maz. z dn. 25.01.2019r. poz 613

28 V/28/2019 28.02.2019r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej            w Pasymiu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu.

Dz. Urz. Wojew.-Warm.-Maz. z dn. 27.03.19r., poz. 1557

29 V/29/2019 28.02.2019r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/262/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 marca 2018r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych   w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Dz. Urz. Wojew.-Warm-Maz. z dn. 27.03.2019r., poz. 1558

30 V/30/2019 28.02.2019r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

31 V/31/2019 28.02.2019r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym na rok 2019.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 27.03.2019r., poz. 1559

32 V/32/2019 28.02.2019r.

w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 07.03.2019r., poz. 1268

Uchwała Nr 0102-155/19 Kolegium RIO w Olsztynie z dnia 29 marca 2019r.

33 V/33/2019 28.02.2019r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/105/2016 Rady Miejskiej               w Pasymiu z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 07.03.2019r. poz. 1269

Uchwała Nr 0102-138/19 Kolegium RIO w Olsztynie z dn. 21 marca 2019r.

34 V/34/2019 28.02.2019r.

w sprawie: przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym".

35 V/35/2019 28.02.2019r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej                  w Pasymiu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na rok 2019.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz. z dn. 21.03. 19r. PN.4131.139.2019
36 V/36/2019 28.02.2019r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Dźwierzuty.

37 V/37/2019 28.02.2019r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

38 V/38/2019 28.02.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.

39 V/39/2019 28.02.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 07.03.2019r., poz. 1270

40 VI/40/2019 08.04.2019r. w sprawie: Statutu Gminy Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 13.05.2019r. poz. 2444

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz.            z dn. 08.05.19r. PN.4131.257. 2019

41 VI/41/2019 08.04.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.

42 VI/42/2019 08.04.2019r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 11.04.2019r. poz. 2003

43 VI/43/2019 08.04.2019r. w sprawie: wniesienia skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Nr 0102-138-19.
44 VII/44/2019 20.05.2019r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 115 w obrębie geodezyjnym 2 - Pasym (półwysep Korea).

45 VII/45/2019 20.05.2019r.

w sprawie: określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Pasym w roku 2019.

46 VII/46/2019 20.05.2019r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/192/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

47 VII/47/2019 20.05.2019r.

w sprawie:   zmiany uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 lutego 2019r. dotyczącej określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pasym.

48 VII/48/2019 20.05.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym             na okres do 3 lat.

49 VII/49/2019 20.05.2019r.

w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa             oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

50 VII/50/2019 20.05.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.

51 VII/51/2019 20.05.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.