Głównej zawartości

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pasymiu kadencja 2018-2023

                   Lp

Nr

uchwały

Data podjęcia

Przedstawienie uchwały (treść)

w sprawie

Ważniejsza treść postanowienia decyzji

Termin wykonania

Publikacja

Rozstrzygnięcie

nadzorcze

1

I/1/2018

22.11.2018r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasymiu

2

I/2/2018

22.11.2018r.

w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pasymiu

3

II/3/2018

14.12.2018r.

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasymiu.

4

II/4/2018

14.12.2018r.

W sprawie: ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej.

5

II/5/2018

14.12.2018r.

w sprawie: diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Pasymiu.

6

II/6/2018

14.12.2018r.

w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pasym.

7

II/7/2018

14.12.2018r.

w sprawie: desygnowania przedstawiciela na członka Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie. 

8

II/8/2018

14.12.2018r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym                       z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 roku.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz. PN.4131.48.2019 z dn. 17.01.19r.

9

II/9/2018

14.12.2018r.

w sprawie: przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody                                     i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym."

10

II/10/2018

14.12.2018r.

w sprawie: ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego                    w zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023.

11

II/11/2018

14.12.2018r.

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 04.01.2019r. poz. 70

12

II/12/2018

14.12.2018r.

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 04.01.2019r., poz. 71

13

III/13/2018

27.12.2018r.

w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Pasymiu.

14

III/14/2018

27.12.2018r.

zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.

15

III/15/2018

27.12.2018r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym                      na rok 2019.

16

III/16/2018r.

27.12.2018r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 11.01.19r. poz. 309

Uchwała Nr 0102-73/19 Kolegium RIO z dn. 31.01.2019r.

17

III/17/2018

27.12.2018r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 11.01.19r. poz. 310

18

III/18/2018

27.12.2018r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2018-2028.

19

III/19/2018

27.12.2018r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2018

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 11.01.19r. poz. 311

20

III/20/2018

27.12.2018r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2018, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

21

IV/21/2019

23.01.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

22

IV/22/2019

23.01.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.

23

IV/23/2019

23.01.2019r.

1.             w sprawie: wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dn. 25.01.2019r. poz. 611

24

IV/24/2019

23.01.2019r.

w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm-Maz z dn. 25.01.2019r. poz. 612

25

IV/25/2019

23.01.2019r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym".

26

IV/26/2019

23.01.2019r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym  na lata 2019-2028.

27

IV/27/2019

23.01.2019r.

w sprawie: budżetu na rok 2019.

Dz.Urzędowy Wojew. Warm-Maz. z dn. 25.01.2019r. poz 613

28

V/28/2019

28.02.2019r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej             w Pasymiu  z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu.

Dz. Urz. Wojew.-Warm.-Maz. z dn. 27.03.19r., poz. 1557

29

V/29/2019

28.02.2019r.

w sprawie:  zmiany uchwały Nr XXXVIII/262/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 marca 2018r. w sprawie: określenia  kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Dz. Urz. Wojew.-Warm-Maz. z dn. 27.03.2019r., poz. 1558

30

V/30/2019

28.02.2019r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

31

V/31/2019

28.02.2019r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym na rok 2019.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 27.03.2019r., poz. 1559

32

V/32/2019

28.02.2019r.

w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 07.03.2019r., poz. 1268

Uchwała Nr 0102-155/19 Kolegium RIO w Olsztynie z dnia 29 marca 2019r.

33

V/33/2019

28.02.2019r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/105/2016 Rady Miejskiej               w Pasymiu z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.    

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 07.03.2019r. poz. 1269

Uchwała Nr 0102-138/19 Kolegium RIO w Olsztynie z dn. 21 marca 2019r.

34

V/34/2019

28.02.2019r.

w sprawie: przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym".

35

V/35/2019

28.02.2019r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej                   w Pasymiu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na rok 2019.

 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz.                z dn. 21.03.19r. PN.4131.139.2019

36

V/36/2019

28.02.2019r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Dźwierzuty.

37

V/37/2019

28.02.2019r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

38

V/38/2019

28.02.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym  na lata 2019-2028.

39

V/39/2019

28.02.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 07.03.2019r., poz. 1270

40

VI/40/2019

08.04.2019r.

w sprawie: Statutu Gminy Pasym. 

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 13.05.2019r. poz. 2444

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz.            z dn. 08.05.19r. PN.4131.257. 2019

41

VI/41/2019

08.04.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym  na lata 2019-2028.

42

VI/42/2019

08.04.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 11.04.2019r. poz. 2003

43

VI/43/2019

08.04.2019r.

w sprawie: wniesienia skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Nr 0102-138-19.

44

VII/44/2019

20.05.2019r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 115 w obrębie geodezyjnym 2 - Pasym (półwysep Korea).

45

VII/45/2019

20.05.2019r.

w sprawie: określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Pasym w roku 2019.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 14.06.2019.,            poz. 3070

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojew. Warm-Maz. z dn. 11.06.19r. PN.4131.299. 2019

46

VII/46/2019

20.05.2019r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/192/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 01.07.2019r, poz. 3259

47

VII/47/2019

20.05.2019r.

w sprawie:  zmiany uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 lutego 2019r. dotyczącej określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 28.05.2019r. poz. 2748

48

VII/48/2019

20.05.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym              na okres do 3 lat.

49

VII/49/2019

20.05.2019r.

w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 28.05.2019r. poz. 2749

50

VII/50/2019

20.05.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym  na lata 2019-2028.

51

VII/51/2019

20.05.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 28.05.2019r. poz. 2750

52

VIII/52/2019

26.06.2019r.

w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie.

53

VIII/53/2019

26.06.2019r.

w sprawie: nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 11.07.2019r, poz. 3608

54

VIII/54/2019

26.06.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości położone  w miejscowości Grom na okres 10 lat.

55

VIII/55/2019

26.06.2019r.

w sprawie: przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pasym na lata 2019-2025".

Dz.  Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 16.08.2019r. poz. 4091

56

VIII/56/2019

26.06.2019r.

w sprawie: zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na rok 2019.

57

VIII/57/2019

26.06.2019r.

w sprawie: nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pasymiu.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 11.07.2019r, poz. 3609

58

VIII/58/2019

26.06.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 02.07.2019r. poz. 3308

59

VIII/59/2019

26.06,2019r.

w sprawie udzielenie Burmistrzowi Miasta Pasym wotum zaufania.

60

VIII/60/2019

26.06.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.

61

VIII/61/2019

26.06.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2018.

62

VIII/62/2019

26.06.2019r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym    z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

63

IX/63/2019

30.08.2019r.

w sprawie: wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 23.09.19r. poz. 4591

64

IX/64/2019

30.08.2019r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

65

IX/65/2019

30.08.2019r.

w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów obowiązujący od dnia 1 września 2019r.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 23.09.19r., poz. 4592

66

IX/66/2019

30.08.2019r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pasym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci                   i Młodzieży.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 23.09.19r. poz. 4593

67

IX/67/2019

30.08.2019r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 30.09.19r. poz. 4674

68

IX/68/2019

30.08.2019r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 29/12, 29/13, 29/14 w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.

69

IX/69/2019

30.08.2019r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 10.09.2019r. poz. 4441

70

IX/70/2019

30.08.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości położone w miejscowości Michałki                        i Tylkowo na okres 10 lat.

71

IX/71/2019

30.08.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.

72

IX/72/2019

30.08.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 10.09.19r. poz 4442

73

X/73/2019

29.10.2019r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

74

X/74/2019

29.10.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

75

X/75/2019

29.10.2019r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość                  oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 06.12.19r, poz. 5950

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz z dn. 04.12.2019r. PN.4131.611. 2019

76

X/76/2019

29.10.2019r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2020 roku.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojew. Warm-Maz z dn. 28.11.19r. PN.4131.601.2019

77

X/77/2019

29.10.2019r.

w sprawie: wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Pasym.

          

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 05.12.19r. poz. 5890

78

X/78/2019

29.10.2019

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.

79

X/79/2019

29.10.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019. 

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 08.11.19r. poz. 5370

80

XI/80/2019

28.11.2019r.

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 18.12.2019r., poz. 6280

81

XI/81/2019

28.11.2019r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                     w Gminie Pasym na rok 2019.

82

XI/82/2019

28.11.2019r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 04.12.19r. poz. 5849

83

XI/83/2019

28.11.2019r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 04.12.19r. poz. 5850

84

XI/84/2019

28.11.2019r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 04.12.19r. poz. 5851

85

XI/85/2019

28.11.2019r.

w sprawie: wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 04.12.19r. poz. 5852

86

XI/86/2019

28.11.2019r.

w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 04.12.19r. poz. 5853

87

XI/87/2019

28.11.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.

88

XI/88/2019

28.11.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 04.12.19r. poz. 5854

89

XII/89/2019

23.12.2019r.

w sprawie: określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Pasym.  

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 15.01.20r, poz. 265

90

XII/90/2019

23.12.2019r.

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pasym.

Sz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 15.01.20r, poz. 266

91

XII/91/2019

23.12.2019r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę                                 za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 15.01.20r, poz. 267

92

XII/92/2019

23.12.2019r.

w sprawie: udzielenia przez Gminę Pasym jednorazowego zwiększenia dotacji Szkole Podstawowej w Gromie

Uchwała Nr 0102-83/20 Kolegium RIO w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2020r.

93

XII/93/2019

23.12.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

94

XII/94/2019

23.12.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.

95

XII/95/2019

23.12.2019r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii   w Gminie Pasym na rok 2020.

96

XII/96/2019

23.12.2019r.

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pasym na lata 2020-2027

97

XII/97/2019

23.12.2019r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn.14.01.20r. poz. 207

98

XII/98/2019

23.12.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości położone  w miejscowości Dybowo i Narajty.

99

XII/99/2019

23.12.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

100

XII/100/2019

23.12.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.

101

XII/101/2019

23.12.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 15.01.20r, poz. 274

102

XII/102/2019

23.12.2019r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych                      w budżecie Gminy Pasym na rok 2019, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

103

XIII/103/2020

30.01.2020r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028

104

XIII/104/2020

30.01.2020r.

w sprawie : budżetu na rok 2020.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 07.02.2020r., poz. 810

105

XIII/105/2020

30.01.2020r.

w sprawie; trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

106

XIII/106/2020

30.01.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pasym, położonej w Pasymiu przy ul. Rynek oznaczonej nr ewid. 151, obr. geod. nr 4 miasta Pasym na rzecz dzierżawcy.

107

XIII/107/2020

30.01.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w miejscowości Pasym na okres 10 lat.

108

XIII/108/2020

30.01.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

109

XIV/109/2020

27.02.2020r.

w sprawie: średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pasym na rok szkolny 2019/2020.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 25.03.20r, poz. 1518

110

XIV/110/2020

27.02.2020r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

111

XIV/111/2020

27.02.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

112

XIV/112/2020

27.02.2020r.

w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz.              z dn. 25.03.2020r., PN.4131.130.2019

113

XIV/113/2020

27.02.2020r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pasym na lata 2020-2023.

114

XIV/114/2020

27.02.2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028.

115

XIV/115/2020

27.02.2020r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2020.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 10.03.20r., poz. 1312

116

XV/116/2020

24.03.2020r.

Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na rok 2020.

117

XV/117/2020

24.03.2020r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym na rok 2020.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 24.04.20r, poz. 1885

118

XV/118/2020

24.03.2020r.

w sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Pasym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dnia 27.03.20r, poz.1554

Uchwała Nr 0102-180/20 Kolegium RIO w Olsztynie z dn. 09.04.20r.

119

XV/119/2020

24.03.2020r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/46/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

Dz.Urz. Wojew.Warm-Maz. z dn. 24.04.20r,poz. 1886

120

XV/120/2020

24.03.2020r.

w sprawie: zmiany granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Uchwały Nr XIV/110/2020 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

121

XV/121/2020

24.03.2020r.

w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Jedwabno oraz Miasta i Gminy Pasym na linii Jedwabno – Pasym (PKP) – Jedwabno.

122

XV/122/2020

24.03.2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028.

123

XV/123/2020

24.03.2020r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2020.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn.27.03.20r, poz. 1555

124

XV/124/2020

24.03.2020r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytno.

125

XVI/125/2020  

03.06.2020r.

w sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu gminy Pasym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 03.06.20r., poz. 2443

126

XVI/126/2020

03.06.2020r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

127

XVI/127/2020

03.06.2020r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

128

XVI/128/2020

03.06.2020r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Leleszki, gmina Pasym.

129

XVI/129/2020

03.06.2020r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.  

130

XVI/130/2020

03.06.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

131

XVI/131/2020

03.06.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną  w miejscowości Pasym na okres 10 lat.

132

XVI/132/2020

03.06.2020r.

w sprawie: średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pasym na rok szkolny 2020/2021.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 03.07.20r, poz. 2979

133

XVI/133/2020

03.06.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pasym a Gminą Szczytno w sprawie przejęcia przez Gminę Pasym realizacji zadania publicznego polegającego na zapewniwniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości Jęcznik, Piece, Sasek w Szkole Podstawowej w Gromie.

134

XVI/134/2020

03.06.2020r.

w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz z dn. 07.07.20r, poz. 2991

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz. PN.4131.250.2020 z dn. 3 lipca 20r.

135

XVI/135/2020

03.06.2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na  lata 2020-2028.

136

XVI/136/2020

03.06.2020r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2020.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 24.06.20r., poz. 2774

137

XVI/137/2020

03.06.2020r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Szczycieńskiemu. 

138

XVII/138/2020

21.08.2020r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/286/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu  z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie: określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pasym.

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 22.09.20r, poz. 3829

139

XVII/139/2020

21.08.2020r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym dla działki o nr ew. 294/5 w obrębie 4 – Pasym, gmina Pasym.

140

XVII/140/2020

21.08.2020r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Michałki, gmina Pasym.

141

XVII/141/2020

21.08.2020r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

142

XVII/142/2020

21.08.2020r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 29/12, 29/13, 29/14 w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 22.09.20r, poz. 142   

143

XVII/143/2020

21.08.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

144

XVII/144/2020

21.08.2020r.

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Pasym oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojew. Warm-Maz. z dn. 23.09.20r., PN.4131.346. 2020

145

XVII/145/2020

21.08.2020r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/117/2020 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 24 marca 2020r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym na rok 2020.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Warm.-Maz. z dnia 23.09.20r. PN.4131.347. 2020

146

XVII/146/2020

21.08.2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata  2020-2028.

147

XVII/147/2020

21.08.2020r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2020

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 03.09.20r, poz. 147

148

XVII/148/2020

21.08.2020r.

w sprawie udzielenie Burmistrzowi Miasta Pasym wotum zaufania.

149

XVII/149/2020

21.08.2020r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.

150

XVII/150/2020

21.08.2020

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2019.

151

XVII/151/2020

21.08.2020

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

152

XVIII/152/2020

8.10.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości położone w Pasymiu na okres 10 lat.

153

XVIII/153/2020

8.10.2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028.

154

XVIII/154/2020

8.10.2020r.

W sprawie: zmiany budżetu na rok 2020.

155

XIX/155/2020

05.11.2020r.

 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

156

XIX/156/2020

05.11.2020r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 9.11.20r, poz. 4514

157

XIX/157/2020

05.11.2020r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

 

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 9.11.20r, poz. 4515

158

XIX/158/2020

05.11.2020r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 9.11.20r, poz. 4516

159

XX/159/2020

26.11.2020r.

w sprawie: wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Pasym.

160

XX/160/2020

26.11.2020r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej                             w miejscowości Pasym.

161

XX/161/2020

26.11.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 10 lat.

162

XX/162/2020

26.11.2020r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2021 rok.

163

XX/163/2020

26.11.2020r.

w sprawie: określenia inkasentów opłaty targowej.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 04.XII.20r, poz. 4859

164

XX/164/2020

26.11.2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028.

165

XX/165/2020

26.11.2020r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2020.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 04.XII.20r, poz. 4860

166

XXI/166/2020

21.12.2020r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021.

167

XXI/167/2020

21.12.2020r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu na rok 2021.

168

XXI/168/2020

21.12.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

169

 XXI/169/2020

21.12.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną  w Pasymiu na okres 10 lat.

170

XXI/170/2020

21.12.2020r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Pasym na rok 2021.

171

XXI/171/2020

21.12.2020r.

w sprawie: uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pasym na lata 2021-2023.

172

XXI/172/2020

21.12.2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028.    

173

XXI/173/2020

21.12.2020r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2020.

174

XXI/174/2020

21.12.2020r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2020, które nie wygasają z końcem roku budżetowego