Głównej zawartości

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pasymiu kadencja 2018-2023

Lp

Nr

uchwały

Data podjęcia

Przedstawienie uchwały (treść)

w sprawie

Ważniejsza treść postanowienia decyzji

Termin wykonania

Publikacja

Rozstrzygnięcie

nadzorcze

1

I/1/2018

22.11.2018r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasymiu

       

2

I/2/2018

22.11.2018r.

w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pasymiu

       

3

II/3/2018

14.12.2018r.

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

4

II/4/2018

14.12.2018r.

W sprawie: ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej.

       

5

II/5/2018

14.12.2018r.

w sprawie: diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

6

II/6/2018

14.12.2018r.

w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pasym.

       

7

II/7/2018

14.12.2018r.

w sprawie: desygnowania przedstawiciela na członka Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.

       

8

II/8/2018

14.12.2018r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym                       z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 roku.

     

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz. PN.4131.48.2019 z dn. 17.01.19r.

9

II/9/2018

14.12.2018r.

w sprawie: przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody                                     i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym."

       

10

II/10/2018

14.12.2018r.

w sprawie: ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego                    w zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023.

       

11

II/11/2018

14.12.2018r.

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 04.01.2019r. poz. 70

 

12

II/12/2018

14.12.2018r.

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 04.01.2019r., poz. 71

 

13

III/13/2018

27.12.2018r.

w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

14

III/14/2018

27.12.2018r.

zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.

       

15

III/15/2018

27.12.2018r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym                      na rok 2019.

       

16

III/16/2018r.

27.12.2018r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

   

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 11.01.19r. poz. 309

Uchwała Nr 0102-73/19 Kolegium RIO z dn. 31.01.2019r.

17

III/17/2018

27.12.2018r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.

   

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 11.01.19r. poz. 310

 

18

III/18/2018

27.12.2018r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2018-2028.

       

19

III/19/2018

27.12.2018r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2018

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 11.01.19r. poz. 311

 

20

III/20/2018

27.12.2018r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2018, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

       

21

IV/21/2019

23.01.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

       

22

IV/22/2019

23.01.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

23

IV/23/2019

23.01.2019r.

1.             w sprawie: wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dn. 25.01.2019r. poz. 611

 

24

IV/24/2019

23.01.2019r.

w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm-Maz z dn. 25.01.2019r. poz. 612

 

25

IV/25/2019

23.01.2019r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym".

       

26

IV/26/2019

23.01.2019r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym  na lata 2019-2028.

       

27

IV/27/2019

23.01.2019r.

w sprawie: budżetu na rok 2019.

   

Dz.Urzędowy Wojew. Warm-Maz. z dn. 25.01.2019r. poz 613

 

28

V/28/2019

28.02.2019r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej             w Pasymiu  z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu.

   

Dz. Urz. Wojew.-Warm.-Maz. z dn. 27.03.19r., poz. 1557

 

29

V/29/2019

28.02.2019r.

w sprawie:  zmiany uchwały Nr XXXVIII/262/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 marca 2018r. w sprawie: określenia  kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

   

Dz. Urz. Wojew.-Warm-Maz. z dn. 27.03.2019r., poz. 1558

 

30

V/30/2019

28.02.2019r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

       

31

V/31/2019

28.02.2019r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym na rok 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 27.03.2019r., poz. 1559

 

32

V/32/2019

28.02.2019r.

w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 07.03.2019r., poz. 1268

Uchwała Nr 0102-155/19 Kolegium RIO w Olsztynie z dnia 29 marca 2019r.

33

V/33/2019

28.02.2019r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/105/2016 Rady Miejskiej               w Pasymiu z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 07.03.2019r. poz. 1269

Uchwała Nr 0102-138/19 Kolegium RIO w Olsztynie z dn. 21 marca 2019r.

34

V/34/2019

28.02.2019r.

w sprawie: przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym".

       

35

V/35/2019

28.02.2019r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej                   w Pasymiu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na rok 2019.

     

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz. z dn. 21.03. 19r. PN.4131.139.2019

36

V/36/2019

28.02.2019r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Dźwierzuty.

       

37

V/37/2019

28.02.2019r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

       

38

V/38/2019

28.02.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym  na lata 2019-2028.

       

39

V/39/2019

28.02.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 07.03.2019r., poz. 1270

 

40

VI/40/2019

08.04.2019r.

w sprawie: Statutu Gminy Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 13.05.2019r. poz. 2444

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz.            z dn. 08.05.19r. PN.4131.257. 2019

41

VI/41/2019

08.04.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym  na lata 2019-2028.

       

42

VI/42/2019

08.04.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 11.04.2019r. poz. 2003

 

43

VI/43/2019

08.04.2019r.

w sprawie: wniesienia skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Nr 0102-138-19.

       

44

VII/44/2019

20.05.2019r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 115 w obrębie geodezyjnym 2 - Pasym (półwysep Korea).

       

45

VII/45/2019

20.05.2019r.

w sprawie: określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Pasym w roku 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 14.06.2019.,            poz. 3070

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojew. Warm-Maz. z dn. 11.06.19r. PN.4131.299. 2019

46

VII/46/2019

20.05.2019r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/192/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 01.07.2019r, poz. 3259

 

47

VII/47/2019

20.05.2019r.

w sprawie:  zmiany uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 lutego 2019r. dotyczącej określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 28.05.2019r. poz. 2748

 

48

VII/48/2019

20.05.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym              na okres do 3 lat.

       

49

VII/49/2019

20.05.2019r.

w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa    oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 28.05.2019r. poz. 2749

 

50

VII/50/2019

20.05.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym  na lata 2019-2028.

       

51

VII/51/2019

20.05.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 28.05.2019r. poz. 2750

 

52

VIII/52/2019

26.06.2019r.

w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie.

       

53

VIII/53/2019

26.06.2019r.

w sprawie: nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 11.07.2019r, poz. 3608

 

54

VIII/54/2019

26.06.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości położone  w miejscowości Grom na okres 10 lat.

       

55

VIII/55/2019

26.06.2019r.

w sprawie: przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pasym na lata 2019-2025".

   

Dz.  Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 16.08.2019r. poz. 4091

 

56

VIII/56/2019

26.06.2019r.

w sprawie: zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na rok 2019.

       

57

VIII/57/2019

26.06.2019r.

w sprawie: nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pasymiu.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 11.07.2019r, poz. 3609

 

58

VIII/58/2019

26.06.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 02.07.2019r. poz. 3308

 

59

VIII/59/2019

26.06,2019r.

w sprawie udzielenie Burmistrzowi Miasta Pasym wotum zaufania.

       

60

VIII/60/2019

26.06.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.

       

61

VIII/61/2019

26.06.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2018.

       

62

VIII/62/2019

26.06.2019r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym    z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

       

63

IX/63/2019

30.08.2019r.

w sprawie: wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 23.09.19r. poz. 4591

 

64

IX/64/2019

30.08.2019r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

       

65

IX/65/2019

30.08.2019r.

w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów obowiązujący od dnia 1 września 2019r.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 23.09.19r., poz. 4592

 

66

IX/66/2019

30.08.2019r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pasym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci                   i Młodzieży.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 23.09.19r. poz. 4593

 

67

IX/67/2019

30.08.2019r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.

   

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 30.09.19r. poz. 4674

 

68

IX/68/2019

30.08.2019r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 29/12, 29/13, 29/14 w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.

       

69

IX/69/2019

30.08.2019r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 10.09.2019r. poz. 4441

 

70

IX/70/2019

30.08.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości położone w miejscowości Michałki                        i Tylkowo na okres 10 lat.

       

71

IX/71/2019

30.08.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.

       

72

IX/72/2019

30.08.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 10.09.19r. poz 4442

 

73

X/73/2019

29.10.2019r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

       

74

X/74/2019

29.10.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

75

X/75/2019

29.10.2019r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość                  oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 06.12.19r, poz. 5950

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz z dn. 04.12.2019r. PN.4131.611. 2019

76

X/76/2019

29.10.2019r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2020 roku.

     

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojew. Warm-Maz z dn. 28.11.19r. PN.4131.601.2019

77

X/77/2019

29.10.2019r.

w sprawie: wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 05.12.19r. poz. 5890

 

78

X/78/2019

29.10.2019

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.

       

79

X/79/2019

29.10.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 08.11.19r. poz. 5370

 

80

XI/80/2019

28.11.2019r.

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 18.12.2019r., poz. 6280

 

81

XI/81/2019

28.11.2019r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                     w Gminie Pasym na rok 2019.

       

82

XI/82/2019

28.11.2019r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 04.12.19r. poz. 5849

 

83

XI/83/2019

28.11.2019r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 04.12.19r. poz. 5850

 

84

XI/84/2019

28.11.2019r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 04.12.19r. poz. 5851

 

85

XI/85/2019

28.11.2019r.

w sprawie: wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 04.12.19r. poz. 5852

 

86

XI/86/2019

28.11.2019r.

w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 04.12.19r. poz. 5853

 

87

XI/87/2019

28.11.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.

       

88

XI/88/2019

28.11.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 04.12.19r. poz. 5854

 

89

XII/89/2019

23.12.2019r.

w sprawie: określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 15.01.20r, poz. 265

 

90

XII/90/2019

23.12.2019r.

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pasym.

   

Sz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 15.01.20r, poz. 266

 

91

XII/91/2019

23.12.2019r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę                                 za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 15.01.20r, poz. 267

 

92

XII/92/2019

23.12.2019r.

w sprawie: udzielenia przez Gminę Pasym jednorazowego zwiększenia dotacji Szkole Podstawowej w Gromie

     

Uchwała Nr 0102-83/20 Kolegium RIO w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2020r.

93

XII/93/2019

23.12.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

       

94

XII/94/2019

23.12.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

95

XII/95/2019

23.12.2019r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii   w Gminie Pasym na rok 2020.

       

96

XII/96/2019

23.12.2019r.

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pasym na lata 2020-2027

       

97

XII/97/2019

23.12.2019r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn.14.01.20r. poz. 207

 

98

XII/98/2019

23.12.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości położone  w miejscowości Dybowo i Narajty.

       

99

XII/99/2019

23.12.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

100

XII/100/2019

23.12.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.

       

101

XII/101/2019

23.12.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 15.01.20r, poz. 274

 

102

XII/102/2019

23.12.2019r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych                      w budżecie Gminy Pasym na rok 2019, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

       

103

XIII/103/2020

30.01.2020r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028

       

104

XIII/104/2020

30.01.2020r.

w sprawie : budżetu na rok 2020.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 07.02.2020r., poz. 810

 

105

XIII/105/2020

30.01.2020r.

w sprawie; trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

       

106

XIII/106/2020

30.01.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pasym, położonej w Pasymiu przy ul. Rynek oznaczonej nr ewid. 151, obr. geod. nr 4 miasta Pasym na rzecz dzierżawcy.

       

107

XIII/107/2020

30.01.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w miejscowości Pasym na okres 10 lat.

       

108

XIII/108/2020

30.01.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

109

XIV/109/2020

27.02.2020r.

w sprawie: średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pasym na rok szkolny 2019/2020.

       

110

XIV/110/2020

27.02.2020r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

       

111

XIV/111/2020

27.02.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

112

XIV/112/2020

27.02.2020r.

w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania.

       

113

XIV/113/2020

27.02.2020r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pasym na lata 2020-2023.

       

114

XIV/114/2020

27.02.2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028.

       

115

XIV/115/2020

27.02.2020r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2020.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 10.03.20r., poz. 1312