Głównej zawartości

MENU

strona główna

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo !

W związku z rozwijającą się pandemią COVID-19, następuje zmiana organizacji pracy urzędu.

Informuję, że od 4 listopada 2020 urząd będzie zamknięty dla interesantów. Wszystkie urzędowe sprawy proszę załatwiać drogą telefoniczną, mailową, listownie oraz wykorzystując platformę internetową EPUAP.

W sprawach wymagających kontaktu osobistego należy umówić się telefonicznie                   

  z pracownikiem urzędu, a podczas spotkania proszę o zachowanie podstawowych zasad i rygorów sanitarnych.

Pracownicy są do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:

Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary Łachmański

adres

URZĄD STANU CYWILNEGO

 (do odwołania)

zgłoszenia zgonów

odpisy aktu stanu cywilnego należy zgłaszać przez platformę e-puap lub korespondencyjnie.

W sytuacjach związanych z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego oraz ustaleń terminu ślubu cywilnego - prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 89 6212864, 89 6212865, wew. 46.

DOWODY OSOBISTE

(do odwołania)

informujemy, że odbiór gotowych dowodów jest możliwy  w godzinach od 1200 do 1300,

po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie: tel. 89 6212864,89 6212865, wew. 46.

 oplata

Pasym, dn. 01 lutego 2017 r.

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług itd. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) zobligowała wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, w tym Gminę Pasym, do podjęcia rozliczania podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi (potocznie: centralizacji VAT) najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. (art. 3). Gmina Pasym scentralizowała rozliczenia podatku VAT z dniem 1 grudnia 2016 r. Prawo jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań w jej imieniu (dokonywania zakupów towarów i usług) przy jednoczesnej konieczności dokonywania rozliczania podatku VAT przez Gminę za wszystkie jej jednostki, prowadzi do konieczności takiej prezentacji nabywcy w fakturach zakupowych otrzymywanych od dostawców, która umożliwiałaby identyfikację jednostki organizacyjnej dokonującej zakupu. Stąd też uprzejmie proszę, aby kolejne faktury, dotyczące zakupów dokonywanych przez jednostki organizacyjne Gminy Pasym, wystawiane były przez Państwa na następujący podmiot:

nabywca:

Gmina Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym

NIP: 745 184 15 21

odbiorca:

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej dokonującej zakupu, bez NIP

Na fakturze (rachunku) powinny znaleźć się kompletne ww. dane (w zakresie zarówno nabywcy jak i odbiorcy). Zatem, na przykład, w przypadku zakupów dokonywanych bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, faktura powinna być wystawiona na następujący podmiot:

nabywca:

Gmina Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym

NIP: 745 184 15 21

odbiorca:

Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym

Licząc na zrozumienie z Państwa strony, pozostaję

z poważaniem

Burmistrz Miasta Pasym

/-/

Cezary Łachmański

UWAGA!!! (dodana dn. 14 lutego 2017 r.)

Regulacje powyższe nie dotyczą jednostek posiadających osobowość prawną, t.j.:

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu,

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu,

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o.,

- Eko Pasym Sp. z o.o.,

które nie podlegają działaniu ww. ustawy.

i

 

 

Jednostka organizacyjna: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

Adres: 12-130 Pasym, ul. Rynek 8

NIP Urzędu: 745 000 43 84

REGON Urzędu: 000538314

W relacjach finansowych Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu występuje

jedynie jako płatnik podatku dochodowego i składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

i Fundusz Pracy od wynagrodzeń zatrudnionych w tym Urzędzie pracowników.

W pozostałych relacjach finansowych podmiotem właściwym jest:

Gmina Pasym
Adres: 12-130 Pasym, ul. Rynek 8

NIP Gminy: 745 184 15 21

REGON Gminy: 510743670

Gmina Pasym i Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu korzystają z jednego

podstawowego rachunku bankowego, na który, m.in., należy wpłacać

wszystkie należności Gminy Pasym (w tym podatki i opłaty lokalne).

Dane tego rachunku bankowego to:

posiadacz rachunku: Gmina Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym

nr rachunku: 86 8838 1060 2009 0600 0101 0001

w                                      Banku: Bank Spółdzielczy w Szczytnie, Oddział w Pasymiu.

kod SWIFT: POLUPLPR

IBAN: PL 86 8838 1060 2009 0600 0101 0001

UWAGA!!!

W związku z zauważonymi problemami w realizacji od dnia 1 lutego 2016 r. płatności z zagranicy na ww. rachunek, Bank obsługujący Gminę Pasym dnia 16 lutego 2016 r. założył rachunek pomocniczy do obsługi przelewów z zagranicy na rzecz Gminy Pasym. Dane tego rachunku to:
posiadacz rachunku: Gmina Pasym, ul. Rynek 8, 12,130 Pasym
CODE SWIFT: POLUPLPR
IBAN: PL 16 8838 0005 9001 0600 0101 0020

Wg. informacji banku problemy te spowodowane są brakiem aktualizacji przez niektóre banki zagraniczne pełnej listy oddziałów banków zrzeszonych w Grupie BPS.