Głównej zawartości

Zadania i kompetencje

§17. Burmistrz w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań należących do jego właściwości, może dokonać ich podziału dla swego Zastępcy.
§18.1. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1)reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2)prowadzenie bieżących spraw Gminy,
3)podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,
4)zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
5)wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów gminnych),
6)przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
7)okresowe zwoływanie – nie rzadziej niż raz na kwartał – narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,
8)przygotowanie i przedkładanie sprawozdań z działalności Burmistrza między sesjamii przedstawienie ich Radzie,
9) składanie Radzie informacji z wykonania uchwał Rady,
10) sprawowanie nadzoru nad bieżącą gospodarką finansową Gminy,
11) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
12) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
13) podejmowanie działań i czynności dla wykorzystania mienia Gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składania w tych sprawach propozycji i wniosków Radzie.
14) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych podmiotów,
15)uczestniczenie w pracach związków i porozumień między gminnych, uzgadnianie wstępnej treści tych porozumień oraz organizowanie zadań wynikających z zawartych już porozumień,
16)reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
17)udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania, w imieniu Burmistrza, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
18) wykonywanie innych zadań, zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Miejskiej,
19) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
20) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej miasta i gminy,
21) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof.

§19.1.Burmistrz w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań należących do jego właściwości może dokonać ich podziału dla swojego Zastępcy.
2. W czasie nieobecności Burmistrza przejmuje jego zadania i kompetencje z zakresu kierowania Urzędem.
3.Zastępca Burmistrza w szczególności realizuje zadania:
1) wskazane przez Burmistrza.
2)nadzoruje jednostki organizacyjne Gminy.
3) uczestniczy w posiedzeniach Sesji i Komisji.