Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

informuję o zwołaniu

XLIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu

 

w dniu  18 stycznia 2023 roku o godz. 13:00

w  budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu, ul. Dworcowa 8

    Porządek obrad:  

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z  XLII sesji Rady Miejskiej.

4.     Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.

5.     Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu za rok 2022.

6.     Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

7.     Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata  2023-2028.

8.     Projekt uchwały w sprawie: budżetu na rok 2023.

9.     Projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Pasym – działka o nr ew. 271/71 w obrębie 1 – miasto Pasym.

10.   Projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Pasym – dla działki o nr ew. 227/3, 227/4, 227/5 w obrębie Pasym 1, gmina Pasym.

11.  Projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 9 i 10 w obrębie Pasym 2, gmina Pasym. 

12.  Projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym: 1 – Pasym, 2 – Pasym, 3 – Pasym,                    4 – Pasym, gmina Pasym.

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14.  Wolne wnioski i sprawy różne.

15.  Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                    Przewodniczący

                                              Rady Miejskiej

                                       /-/ Andrzej Kozikowski