Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

   I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 713 ze zm.)

informuję o zwołaniu

XXVI  Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu   

 

w dniu  30 czerwca 2021 roku o godz. 14:00

 

w  budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu,  ul. Dworcowa 8.

    Porządek obrad:  

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z  XXV sesji Rady Miejskiej.

4.   Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Projekt uchwały w sprawie: średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pasym na rok szkolny 2021/2022.

7.   Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Pasym zadań Gminy Dźwierzuty z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

8.   Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Pasym zadań Gminy Purda z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

9.   Projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

10. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym”.

11. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym                                            na lata 2021-2028.

12. Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2021.

13. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

14. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok i debata nad przedstawionym raportem.

15. Projekt uchwały w sprawie: udzielenie Burmistrzowi Miasta Pasym wotum zaufania.

16. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.

17. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz                                  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2020.

18. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

20. Wolne wnioski i sprawy różne.

21. Zamknięcie obrad.

Ze względu na zaistniałą sytuację możliwości zakażenia koronawirusem  SARS-CoV-2  powodującym chorobę COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) proszę o nie przychodzenie na Sesję Rady Miejskiej.   Sesja będzie dostępna on-line na stronie www.pasym.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                                                                /-/ Andrzej Kozikowski