Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

informuję o zwołaniu

XLI Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu

  w dniu  29 listopada 2022 roku o godz. 14:00

w  budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu, ul. Dworcowa 8

    Porządek obrad:  

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z  XL sesji Rady Miejskiej.

4.   Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

5.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pasym za rok szkolny 2021/2022. 

6.   Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

7.   Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2023 rok.

8.   Projekt uchwały w sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

9.   Projekt uchwały w sprawie: ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.

10.  Projekt uchwały w sprawie: stawek opłaty miejscowej.

11.  Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2022-2028.

12.  Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2022.

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14.  Wolne wnioski i sprawy różne.

15.  Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                    Przewodniczący

                                              Rady Miejskiej

                                       /-/ Andrzej Kozikowski