Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 713 ze zm.)

 

informuję o zwołaniu

 

XXIV  Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu   

 

w dniu  25 marca 2021 roku o godz. 13:00

 

w  budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu,  ul. Dworcowa 8.

 

    Porządek obrad:  

 

1.                Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.                Przedstawienie porządku obrad.

3.                Przyjęcie protokołu z  XXIII sesji Rady Miejskiej.

4.                Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

5.                Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu za rok 2020.

6.                Interpelacje i zapytania radnych.

7.                Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pasym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

8.                Projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIII/180/2021 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 3353/9 w obrębie Grom, gmina Pasym.

9.                Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 3348/6 w obrębie Elganowo, gmina Pasym.

10.            Projekt uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Pasym.

11.            Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o. na terenie działania miasta i gminy Pasym na lata 2021 – 2024”.

12.            Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2021–2028.

13.            Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2021.

14.            Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

15.            Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16.            Wolne wnioski i sprawy różne.

17.            Zamknięcie obrad.

Ze względu na zaistniałą sytuację możliwości zakażenia koronawirusem  SARS-CoV-2  powodującym chorobę COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) proszę o nie przychodzenie na Sesję Rady Miejskiej.   Sesja będzie dostępna on-line na stronie www.pasym.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Kozikowski