Głównej zawartości

Plany miejscowe do zagospodarowania

Wyłożenie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla Michałek:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIyNTk4MmItYzNhNi00NzczLTg3N2UtNTYzZjdhM2Y5Mzdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22014ec484-333e-4130-b8e3-acec4350cafe%22%2c%22Oid%22%3a%222cbf6c72-4c6f-4325-8de3-841af352123f%22%7d